python 列表

发布: 2019-10-22 21:22:11 标签: python

python列表练习

01# python列表入门
02ls = [1, 2, 3, 4, 5, 6]
03
04# 获取对应下标
05print(ls[2])
06print(ls[-1])
07
08# 获取长度
09print(len(ls))
10
11# 切片: 包括起始位置,不包括结束位置,不影响原列表
12print(ls[1:2])
13print(ls[1:])
14
15# 复制列表
16print(ls[:])
17
18# 第三个参数表示间隔
19print(ls[1:5:2])
20
21# 列表累加
22a = [1, 2, 3, 4]
23b = [5, 6, 7, 8]
24print(a + b)
25
26# 列表复制
27print([1, 2, 3] * 3)
28
29# in 和 not in
30print(1 in [1, 2, 3, 4])
31print(1 not in [1, 2, 3, 4])
32
33# min max
34a = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 2]
35print(min(a))
36print(max(a))
37
38# index: 出现的下标
39# count:出现的次数
40print(a.index(3))
41print(a.count(2))
42
43# 修改列表
44ls = ls2 = [1, 2, 3, 4]
45print(ls, ls2)
46ls[0] = 0
47print(ls, ls2)
48
49# del 删除元素
50ls = [1, 2, 3, 4]
51del ls[2]
52# del ls{::2}
53# del ls[1:]
54print(ls)
55
56# 切片赋值,必须传入序列,不可以是数字
57ls = [1, 2, 3, 4]
58ls[0:2] = 'ab'
59print(ls)
60ls = [1, 2, 3, 4]
61# ls[0:2] = ['a', 'b', 'c', 'd'] # ['a', 'b', 3, 4]
62ls[0:2] = 'a' # ['a', 3, 4]
63print(ls)
64
65# 插入
66ls = [1, 2, 3, 4]
67ls[1:1] = '插入'
68print(ls)
69
70# 类型转换
71a = '1234'
72print(list(a))
73
74# 最后拆入
75ls = [0, 1, 2]
76ls.append('a')
77print(ls)
78# axtend 相当于 +=
79
80# 插入(下标,元素)
81ls = [0, 1, 2]
82ls.insert(1, 'aa')
83print(ls)
84
85# 清空
86ls.clear()
87print('清空', ls)
88
89# pop 删除返回删除元素
90ls = [0, 1, 2]
91ls.pop(1)
92print(ls)
93
94# 删除,只删除第一个
95ls = [1, 2, 2, 3, 4]
96ls.remove(2)
97print('remove: ', ls)
98
99# 反序
100ls = [1, 2, 3, 4]
101ls.reverse()
102print('反序:', ls)
103
104# 排序 sort
105ls = [1, 0, 2, 4]
106# ls.sort() # 正序
107ls.sort(reverse=True) # 倒序
108print('sort', ls)
109
110
111# while遍历列表
112# ls = [0, 1, 2, 3]
113# i = 0
114# while i < len(ls):
115# print(ls[i])
116# i += 1
117
118
119# for 循环
120ls = ['a', 'b', 'c']
121for i in ls:
122 print(i)
复制代码