python字典dict

发布: 2019-10-22 23:00:57 标签: python

python字典dict练习

01# 字典相当于js中的JSON
02a = {}
03print(a, type(a))
04a = dict(a=1, b=2, c=3)
05print(a, type(a))
06
07# 结构: {key: value}
08a = {'a': 1, 'b': '2', 'c': 3}
09print(a)
10
11# 根据key获取value, 不可以只用不存在的key
12a = {'a': 1, 'b': '2', 'c': 3}
13print(a['a'])
14
15# 字典转换 双值序列、子序列
16a = [('a', 1), ('b', 2)]
17print(dict(a))
18
19# 获取健值对
20a = {'a': 1, 'b': 2}
21print(len(a))
22
23# in: 字典中是否有健; not in
24a = {'a': 1, 'b': 2}
25print('c' in a, 'a' in a)
26
27# 不知道是否存在key,可以通过get获取
28a = {'a': 1}
29print(a.get('b', '默认值'))
30
31# 修改或者添加字典
32a = {'a': 1}
33a['b'] = 3
34print(a)
35
36# setDefault,有不做行为,没有修改
37a = {'a': 1}
38a.setdefault('a', 2)
39a.setdefault('b', 2)
40print(a)
41
42# update 合并字典 a修改、b不修改
43a = {'a': 1, 'b': 2}
44b = {'b': 1, 'c': 2}
45a.update(b)
46print(a, b)
47
48# 删除健值对
49a = {'a': 1, 'b': 2}
50del a['a']
51print(a)
52
53# popitem 删除并返回最后一个,返回元组,空字典删除会报错
54a = {'b': 1, 'a': 2}
55print(a.popitem())
56print(a)
57
58# pop根据key删除健值对
59a = {'b': 1, 'a': 2}
60a.pop('a')
61print(a)
62
63# pop指定默认值删除不报错,返回默认值
64a = {'a': 1}
65print(a.pop('b', 2)) # 2
66print(a)
67
68# 清空 clear
69a = {'a': 1}
70a.clear()
71print(a)
72
73# 浅拷贝
74a = {'a': 1}
75b = a.copy()
76print(a is b, a == b)
77
78# 遍历字典
79# keys 返回所有的key
80a = {'a': 1, 'b': 2, 'c': 3}
81for key in a.keys():
82 print(key, a[key])
83
84# values 返回所有的value
85for key in a.values():
86 print(key)
87
88# items 返回所有的双值子序列
89for item in a.items():
90 print(item)
91
复制代码